Produkt bol úspešne pridaný do vášho košíku
Množstvo
Spolu
Váš nákupný košík: 0 ks tovaru Váš nákupný košík: 1 ks tovaru
Spolu za produkty (s DPH)
Spolu za doručenie (s DPH) Bude určené
Spolu (bez DPH)
DPH 0,00 €
Spolu (s DPH)

Nakúpte ešte za 30,00 €

a dopravu máte ZADARMO.

Super! Dopravu máte ZADARMO.

0,00 € / 30,00 €
Pokračovať v nákupe Pokračovať do košíka

Obchodné podmienky (OP)

 

 

I. Základné ustanovenia

 

Tieto OP vymedzujú vzťahy medzi zmluvnými stranami pre nákup v internetovom  obchode eshop.globo-lighting.sk, kedy na jednej strane je spoločnosť GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o., Priemyselný park Géňa 5498, 934 01  Levice, IČO 365 369 89, DIČ: 2020157062, IČ DPH: SK2020157062, zapísaná v OR OS Nitra, Odd. Sro, Vl. č.: 12001/N  ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci (ďalej len „kupujúci“).

Adresa elektronickej pošty predávajúceho eshop-sk@globo-lighting.sk

Telefónne číslo predávajúceho +421 36 2300 225.

Prevádzkové hodiny call centra a reklamačného strediska predávajúceho: bežné pracovné dni pondelok až piatok od 09.00 -16.00 hod. mimo dní pracovného pokoja a sviatkov.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.     

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
 
Podnikateľom sa rozumie:

-    osoba zapísaná v obchodnom registri,

-    osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

-    osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

-    osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely OP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo OP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito OP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi OP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito OP, podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Predávajúci  má právo na zmenu a dopĺňanie OP. O zmenách v OP informuje svojich zákazníkov formou zverejnenia zmien na webovej stránke s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobudnú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových OP strácajú platnosť pôvodné OP.

    

 II. Kúpna zmluva

  

Uzavretie kúpnej zmluvy

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru prezentovaného na eshop.globo-lighting.sk

Kúpna zmluva sa uzatvára na základe elektronickej objednávky kupujúceho. Všetky údaje musia byť pravdivé a úplné. Všetky objednávky sú záväzné.

Po doručení objednávky predávajúci elektronicky bezodkladne potvrdí objednávku kupujúceho, t.j. informuje kupujúceho o obdržaní a zaradení objednávky kupujúceho v systéme predávajúceho. 

V súlade s OP je kúpna zmluva medzi stranami uzatvorená ak predávajúci objednávku kupujúceho potvrdil.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť.

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Kupujúci ani predávajúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávku zo vzájomných vzťahov na tretiu osobu.     Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu - podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dojednanom množstve, akosti a prevedení.

Dodanie tovaru je vykonané odovzdaním tovaru Kupujúcemu v mieste dodania.

Miestom dodanie je adresa, ktorú Kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a Predávajúci ju ako miesto dodania potvrdil. Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného písomného súhlasu predávajúceho a predávajúcim požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre dodanie tovaru. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.

Predávajúci dodá tovar, ktorý má na sklade v čo najkratšom možnom čase od prijatia objednávky /maximálne do 14 pracovných dní/. Vo výnimočných prípadoch môže byť doba dlhšia o čom bude  Kupujúci ihneď informovaný.

 

III. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

 

Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov nájdete (TU).

 

IV. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V online eshope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny v rámci dodania do krajín EU sú konečné, tzn. vrátane 20% DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

Akciové ceny platia do vypredania zásob tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny, predávajúci je však viazaný cenou objednaného tovaru, ktorú nemôže zmeniť.

Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru u kuriéra formou dobierky.

Predávajúci dáva možnosť zaplatiť za tovar osobne prepravnej spoločnosti na dobierku, alebo platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány eCard pri vytvorení objednávky.

 

V. Objednávanie

 

Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky kupujúcim v eshope predávajúceho s tým, že objednávka kupujúceho musí byť odsúhlasená ( akceptovaná ) predávajúcim v súlade s týmito OP, inak zmluvný vzťah nevznikne.

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.

Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy


Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

Právo na odstúpenie od zmluvy má podľa zákona len spotrebiteľ

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Na tento účel môže spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý bol spotrebiteľovi zaslaný alebo ktorý je sprístupnený na eshope predávajúceho.

 

Stiahnite si FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.

 

Odstúpenie od zmluvy a tovar zasielajte na adresu:

GLOBO EASTERN EUROPE,s.r.o.,

Priemyselný park Géňa 5498,

934 01  Levice, Slovensko

 

Tovar by mal spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, čistý, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po spotrebiteľovi čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

Tovar nám nezasielajte na dobierku, zásielka nebude prevzatá.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. V prípade platby kartou budú peniaze vrátené na účet vedený k platobnej karte, z ktorej bola platba uskutočnená. V prípade platby na dobierku budú peniaze vrátené na účet uvedený v oznámení na odstúpení od zmluvy, predávajúci však nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. 

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

V prípade vrátenia poškodeného tovaru používaného nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti je predávajúci oprávnený uplatniť si voči spotrebiteľovi náhradu škody, resp. iné zákonné nároky. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky, nakoľko odstúpením od zmluvy sa rušia aj všetky ďalšie dojednané zmluvy. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

 

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. 

Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. 

 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ 

Ak ste nakupovali ako podnikateľ (v objednávke ste zadali IČO), potom už nie ste spotrebiteľ a z toho dôvodu nevzniká právo na vrátenie tovaru do 14 dní od doručenia tovaru.

 

 VII.  Platobné podmienky


Predávajúci akceptuje nasledujúce spôsoby platby:

 - platba platobnou kartou Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro, VISA,VISA Electron, V-Pay a to prostredníctvom platobnej brány eCard.

 - platba v hotovosti na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),

Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

  

VIII. Záručné podmienky

 

Ustanovenia týchto záručných podmienok sa vzťahujú na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom.

Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za vady tovaru podľa § 623 a 623 Občianskeho zákonníka.

Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách, neodbornou alebo nesprávnou montážou či inštaláciou alebo uskladnením, Záruka sa taktiež nevzťahuje na vady kvôli ktorým bola poskytnutá zľava na Tovar pri jeho kúpe. Kupujúcemu zaniká záruka aj v prípade ak bude vykonaný neautorizovaný zásah do tovaru.

 

GLOBO Predĺžená záručná doba

Ak je na nejaký výrobok poskytnutá predĺžená záruka nad rámec zákonnej 24-mesačnej lehoty, autorizované servisné stredisko GLOBO si vyhradzuje právo na úpravu záručných podmienok. Lehota na bezplatnú opravu produktu počas predĺženej záruky po uplynutí 24 mesačnej zákonnej záruky sa z lehoty 30 dní mení na dobu neurčitú. (lehota na bezplatnú opravu podlieha výhradne individuálnej dohode medzi servisom a zákazníkom po zohľadnení dodacej lehoty na zaistenie originálneho náhradného dielu). Servis GLOBO sa napriek tejto úprave zaväzuje vykonať bezplatnú opravu bez zbytočných odkladov.

Ak sa počas platnosti predĺženej záručnej doby (nad rámec zákonnej 24-mesačnej lehoty) vyskytne závada produktu, ktorú nie je možné odstrániť, ani z akéhokoľvek dôvodu nie je možné vymeniť produkt za nový, GLOBO nevracia zákazníkovi plnú kúpnu cenu, ale poskytne záručné plnenie formou výmeny za iný nový produkt v podobnej kvalite a s podobnými parametrami.

Nárok na náhradu škody, spôsobenej predĺženým reklamačným konaním si môžete uplatniť len v prípade, že preukázateľne došlo k úmyselnému zdržiavaniu, alebo hrubej nedbanlivosti zo strany reklamačného strediska. Ak počas platnosti predĺženej záručnej lehoty (po skončení zákonnej 24-mesačnej záručnej lehoty) dôjde k výmene tovaru za nový kus, vzniká nárok na novú zákonnú 24-mesačnú záručnú lehotu.

  

Kontrola tovaru pri prevzatí

Napriek tomu, že tovar je zabalený bezpečne a takým spôsobom, aby sa minimalizovala možnosť poškodenia pri preprave, môže sa stať, že k takémuto poškodeniu obalu alebo aj samotného tovaru počas prepravy dôjde. Pokiaľ pri preberaní tovaru zistíte poškodenie obalu, skontrolujte kompletnosť zásielky, prípadne skontrolujte neporušenosť tovaru. Ak je tovar mechanicky poškodený, zásielku nepreberajte a vypíšte s prepravcom Protokol o škode.

Kupujúci má nárok neprebrať tovar, ak je viditeľne poškodený prepravou. V tom prípade má kupujúci nárok na výmenu tovaru.

Informáciu o tom, že zásielka je neúplná alebo poškodená, je nutné oznámiť e-mailom na eshop-sk@globo-lighting.sk alebo telefonicky na tel.č. +421 36 2300 225.  Následne bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom Predávajúcemu reklamačný protokol o zistených chybách. 

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 48 hodín po jeho prevzatí. Ak kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch pracovných dní od prevzatia zásielky uplatniť u predávajúceho. Následne Vás budeme kontaktovať o ďalšom postupe.

 

Stiahnite si REKLAMAČNÝ FORMULÁR.

 

Tovar neposielajte na dobierku, balík vráti prepravca spať odosielateľovi !!!

 

Adresa na odoslanie reklamácií: 

GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o

Reklamacie E-shop

Priemyselný park Géňa 5498

934 01 Levice

 

Lehota na vybavenie reklamácie

Reklamácie musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok, poprípade právo na vrátenie kúpnej ceny.

Ak je na nejaký výrobok poskytnutá predĺžená záruka nad rámec zákonnej 24-mesačnej lehoty, autorizované servisné stredisko GLOBO si vyhradzuje právo na úpravu záručných podmienok. Lehota na bezplatnú opravu produktu počas predĺženej záruky po uplynutí 24 mesačnej zákonnej záruky sa z lehoty 30 dní mení na dobu neurčitú.

 

Zaslanie reklamovaného tovaru

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu, a preto je potrebné postupovať nasledovne:

Kupujúci zabalí tovar so všetkými jeho súčasťami, s ktorými bol dodaný, bez znečistení a do vhodného obalu, ktorý ho dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru.

Reklamovaný tovar zašle na adresu: 

GLOBO EASTERN EUROPE s.r.o.

Priemyselný park Géňa 5498

934 01 Levice.

Tovar neposielajte dobierkou! Tovar poslaný na dobierku nebude prebraný a bude vrátený späť.

K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť vyplnený reklamačný protokol s  popisom závady, chyby a ako sa chyba prejavuje. Nezabudnite na všetky potrebné doklady, ktoré sú nevyhnutné pre spracovanie a vyriešenie Vašej reklamácie. Rozhodujúci dátum na plynutie lehoty reklamácie je dátum prijatia reklamovaného tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Predávajúci vydá kupujúcemu písomný doklad o uplatnení reklamácie bezodkladne, najneskôr však s vyjadrením o výsledku reklamačného konania. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby zavinené spotrebiteľom v dôsledku používania v rozpore s návodom na použitie a ani na škody spôsobené vyššou mocou.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na  eshop-sk@globo-lighting.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len konečný spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

  1. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
  2. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
  3. predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
  4. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
  5. ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

IX. Ochrana duševného vlastníctva

 

Všetky materiály a texty publikované na internetovej stránke eshop.globo-lighting.sk sú chránené autorským zákonom a sú majetkom GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o.

Všetky časti internetovej stránky eshop.globo-lighting.sk (obrázky, zobrazenia produktov alebo ďalšie dokumenty produktov, popis nákupu, manuály a rozdelenie kategórií, produktov, súvisiacich produktov a parametrov, články, texty) nemôžu byť skopírované elektronickou alebo mechanickou cestou a zverejnené verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.

 

X. Záverečné ustanovenia

 

Vzťahy medzi Kupujúcim - konečným spotrebiteľom a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi predpismi. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na stránke eshop.globo-lighting.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Tieto OP nadobúdajú platnosť a účinnosť 27.02.2020