Produkt bol úspešne pridaný do vášho košíku
Množstvo
Spolu
Váš nákupný košík: 0 ks tovaru Váš nákupný košík: 1 ks tovaru
Spolu za produkty (s DPH)
Spolu za doručenie (s DPH) Bude určené
Spolu (bez DPH)
DPH 0,00 €
Spolu (s DPH)

Nakúpte ešte za 30,00 €

a dopravu máte ZADARMO.

Super! Dopravu máte ZADARMO.

0,00 € / 30,00 €
Pokračovať v nákupe Pokračovať do košíka

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (VOP) vymedzujú vzťahy medzi zmluvnými stranami pre nákup v internetovom obchode eshop.globo-lighting.sk, kedy na jednej strane je spoločnosť GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o., Priemyselný park Géňa 5498, 934 01  Levice, IČO 365 369 89, DIČ: 2020157062, IČ DPH: SK2020157062, zapísaná v OR OS Nitra, Odd. Sro, Vl. č.: 12001/N  ako obchodník (ďalej len „obchodník“) a na strane druhej je spotrebiteľ (ďalej len „spotrebiteľ“).

Adresa elektronickej pošty obchodníka eshop-sk@globo-lighting.sk

Telefónne číslo obchodníka +421 36 2300 225.

Prevádzkové hodiny call centra a reklamačného strediska obchodníka: bežné pracovné dni pondelok až piatok od 08.00 do 16.00 hod. mimo dní pracovného pokoja a sviatkov.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
Právne vzťahy obchodníka so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zák. 108/2024 Z.z. o ohrane spotrebiteľa ako aj súvisiacimi predpismi.
 
Spotrebiteľom je aj podnikateľ. Podnikateľom sa potom rozumie:

-    osoba zapísaná v obchodnom registri,

-    osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

-    osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

-    osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie spotrebiteľ v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy obchodníka a spotrebiteľa, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Spotrebiteľ podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Obchodník má právo na zmenu a dopĺňanie VOP. O zmenách v VOP informuje svojich zákazníkov formou zverejnenia zmien na webovej stránke s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobudnú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.

    

 II. Kúpna zmluva

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi obchodníkom a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti obchodníka a spotrebiteľa, najmä využitím online rozhrania a elektronickej pošty.

Predmetom kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku je tovar prezentovaný online na eshop.globo-lighting.sk Kúpna zmluva sa uzatvára na základe elektronickej objednávky spotrebiteľa. Všetky údaje musia byť pravdivé a úplné. Všetky objednávky sú záväzné.

Po doručení objednávky obchodník elektronicky bezodkladne potvrdí objednávku spotrebiteľa, t.j. informuje spotrebiteľa o obdržaní a zaradení objednávky spotrebiteľa v systéme obchodníka. V súlade s VOP je kúpna zmluva medzi stranami uzatvorená, ak obchodník objednávku spotrebiteľa potvrdil.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu obchodníka kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát obchodník nenesie zodpovednosť.

Kúpnou zmluvou sa obchodník zaväzuje, že spotrebiteľovi odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a spotrebiteľ sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí obchodníkovi kúpnu cenu.

Spotrebiteľ ani obchodník nie je oprávnený postúpiť pohľadávku zo vzájomných vzťahov na tretiu osobu. Ak má obchodník vec odoslať, odovzdá vec spotrebiteľovi (príp. podnikateľovi) odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre spotrebiteľa a umožní  uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi.

Obchodník odovzdá spotrebiteľovi predmet kúpy v dojednanom množstve, akosti a prevedení. Dodanie tovaru je vykonané odovzdaním tovaru spotrebiteľovi v mieste dodania. Miestom dodania je adresa, ktorú spotrebiteľ uviedol v objednávke ako miesto dodania a obchodník ju ako miesto dodania potvrdil. Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako spotrebiteľovi nie je možné bez osobitného vopred daného písomného súhlasu obchodníkovi a obchodníkom požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby spotrebiteľ uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre dodanie tovaru. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie či táto osoba je spotrebiteľom a či je oprávnená prevziať tovar. Ak to okolnosti vyžadujú, obchodník a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.

Obchodník dodá tovar, ktorý má na sklade v čo najkratšom možnom čase od prijatia objednávky (maximálne do 14 pracovných dní). Vo výnimočných prípadoch môže byť doba dlhšia, o čom bude spotrebiteľ ihneď informovaný.

 

III. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Spoločnosť Globo Eastern Europe, s.r.o. ako prevádzkovateľ eshohu pristupuje k osobným údajom spotrebiteľov zodpovedne a preto v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spotrebiteľovi ako dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, sprístupňuje aj ďalšie potrebné informácie. Viac informácii o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete TU.  

IV. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V online eshope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny v rámci dodania do krajín EU sú konečné, tzn. vrátane 20% DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíka a ich výška sa odvíja od voľby spotrebiteľa.

Akciové ceny platia do vypredania zásob tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Obchodník si vyhradzuje právo na zmenu ceny, spotrebiteľ je však viazaný cenou objednaného tovaru, ktorú nemôže zmeniť.

Spotrebiteľ pri odoslaní objednávky výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s povinnosťou zaplatiť cenu. Pre odoslanie objednávky spotrebiteľom k tomu v online rozhraní slúži tlačidlo čitateľne označené slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“. Potvrdenie tohto tlačidla jednoznačne vyjadruje, že odoslanie platby zahŕňa povinnosť spotrebiteľa zaplatiť cenu tovaru a služieb.  

Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru u kuriéra formou dobierky.

Obchodník dáva možnosť zaplatiť za tovar osobne prepravnej spoločnosti na dobierku, alebo platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány eCard, alebo cez platobný portál PayU pri vytvorení objednávky.

 

V. Objednávanie

Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky spotrebiteľom v eshope obchodníka s tým, že objednávka spotrebiteľa musí byť odsúhlasená (akceptovaná) obchodníkom v súlade s týmito VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne.

Spotrebiteľ dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi obchodníkom a spotrebiteľom, a to hlavne v prípade, kedy spotrebiteľ objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému obchodníka. Obchodník v takom prípade spotrebiteľa informuje o takejto skutočnosti.

Obchodník si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupe bude spotrebiteľ informovaný.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 20 Zákona č. 108/2024 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo na základe zmluvy uzavretej na diaľku má právo na odstúpenie od zmluvy len spotrebiteľ, ktorý nie je podnikateľ (nenakúpil teda tovar na IČO).

Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku aj bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba okrem dopravcu prevezme objednaný tovar.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ najneskôr posledný deň lehoty odošle oznámenie odstúpení od zmluvy obchodníkovi.

Na účel odstúpenia od zmluvy môže spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý bol spotrebiteľovi zaslaný alebo ktorý je sprístupnený na eshope predávajúceho.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy len vo vzťahu ku konkrétnemu produktu alebo produktom. Ak obchodník na základe zmluvy dodal viacero produktov.

Obchodník bezodkladne po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy poskytne spotrebiteľovi potvrdenie o jeho doručení, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný v online rozhraní obchodníka. 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku a  FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.

Odstúpenie od zmluvy a tovar zasielajte na adresu:

GLOBO EASTERN EUROPE,s.r.o.,

Priemyselný park Géňa 5498,

934 01  Levice, Slovensko

Tovar spotrebiteľ nezasiela obchodníkovi na dobierku, ak tak spotrebiteľ predsa urobí, zásielka nebude obchodníkom prevzatá a bude vrátená spotrebiteľovi.

Spotrebiteľ je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť a to úplný, s kompletnou dokumentáciou, čistý, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru obchodníkovi.

Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže obchodník požadovať po spotrebiteľovi čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru.

Obchodník do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe alebo v súvislosti so zmluvou uzavretou na diaľku. Obchodník nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvoli iný spôsob dodania, ako je najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný obchodníkom.

Obchodník nie je povinný pri odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený, alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť obchodníkovi, ibaže obchodník navrhne, že tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním určenej osoby.

Obchodník vráti spotrebiteľovi platby za tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy, rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri ich úhrade. Tým nie je dotknuté právo obchodníka dohodnúť sa so spotrebiteľom na inom spôsobe úhrady, ak spotrebiteľovi nebudú v súvislosti s úhradou účtované žiadne ďalšie poplatky. Aby mohol obchodník vrátiť platby spotrebiteľovi, ten na tieto účely uvedie číslo svojho účtu v Protokole o odstúpení od zmluvy.

V prípade vrátenia poškodeného tovaru používaného nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti je predávajúci oprávnený uplatniť si voči spotrebiteľovi náhradu škody, resp. iné zákonné nároky. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky, nakoľko odstúpením od zmluvy sa rušia aj všetky ďalšie dojednané zmluvy. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

 Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

Obchodník má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si spotrebiteľ objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar, alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Pri určovaní výšky náhrady škody obchodník berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. 
Obchodník má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom, ktorý je podnikateľ 

Ak spotrebiteľ nakupoval ako podnikateľ (v objednávke zadal IČO), potom už nie je spotrebiteľom a z toho dôvodu mu nevzniká právo na vrátenie tovaru do 14 dní od doručenia tovaru.

 

VII.  Platobné podmienky

Obchodník akceptuje nasledujúce spôsoby platby:

-          platba platobnou kartou Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro, VISA,VISA Electron, V-Pay a to prostredníctvom platobnej brány eCard.

-          platba online bankovým prevodom alebo kartou prostredníctvom platobného portálu PayU

-          platba vopred na zálohovú faktúru

-          platba v hotovosti na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)

Fakturačné údaje spotrebiteľa nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

  

VIII. Záručné podmienky

Ustanovenia týchto záručných podmienok sa vzťahujú na spotrebiteľa, ktorý nie je podnikateľom, teda nerealizoval objednávku na IČO.

Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 108/2004 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Obchodník zodpovedá spotrebiteľovi za vady tovaru podľa § 623 a 623 Občianskeho zákonníka.

Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách, neodbornou alebo nesprávnou montážou či inštaláciou alebo uskladnením. Záruka sa taktiež nevzťahuje na vady, kvôli ktorým bola poskytnutá zľava na tovar pri jeho kúpe. Spotrebiteľovi zaniká záruka aj v prípade, ak bude vykonaný neautorizovaný zásah do tovaru.   

Kontrola tovaru pri prevzatí

Napriek tomu, že tovar je zabalený bezpečne a takým spôsobom, aby sa minimalizovala možnosť poškodenia pri preprave, môže sa stať, že k takémuto poškodeniu obalu alebo aj samotného tovaru počas prepravy dôjde. Pokiaľ pri preberaní tovaru spotrebiteľ zistí  poškodenie obalu, skontroluje kompletnosť zásielky, prípadne skontroluje neporušenosť tovaru. Ak je tovar mechanicky poškodený, zásielku spotrebiteľ nie je povinný prebrať, ale vypíše s prepravcom Protokol o škode.

Spotrebiteľ má nárok neprebrať tovar, ak je viditeľne poškodený prepravou. V tom prípade má spotrebiteľ nárok na výmenu tovaru.

Informáciu o tom, že zásielka je neúplná alebo poškodená, je nutné oznámiť e-mailom na eshop-sk@globo-lighting.sk alebo telefonicky na tel. č. +421 36 2300 225.  Následne bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom obchodníkovi Reklamačný protokol o zistených chybách. 

Spotrebiteľ je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 48 hodín po jeho prevzatí. Ak spotrebiteľ zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch pracovných dní od prevzatia zásielky uplatniť u obchodníka. Následne bude obchodník spotrebiteľa kontaktovať s informáciami o ďalšom postupe.

Stiahnite si REKLAMAČNÝ FORMULÁR.

Tovar neposielajte na dobierku, balík vráti prepravca spať odosielateľovi!!!

 

Adresa na odoslanie reklamácií: 

GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o

Reklamácie E-shop

Priemyselný park Géňa 5498

934 01 Levice

 

Lehota na vybavenie reklamácie

Reklamácie musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok, poprípade právo na vrátenie kúpnej ceny. 

Zaslanie reklamovaného tovaru

Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný tovar obchodníkovi, a preto je potrebné postupovať nasledovne:

Spotrebiteľ zabalí tovar so všetkými jeho súčasťami, s ktorými bol dodaný, bez znečistení a do vhodného obalu, ktorý ho dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru.

Reklamovaný tovar zašle na adresu: 

GLOBO EASTERN EUROPE s.r.o.

Priemyselný park Géňa 5498

934 01 Levice.

Tovar neposielajte dobierkou! Tovar poslaný na dobierku nebude prebraný a bude vrátený späť.

K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť vyplnený Reklamačný protokol s  popisom závady, chyby a ako sa chyba prejavuje. Nezabudnite na všetky potrebné doklady, ktoré sú nevyhnutné pre spracovanie a vyriešenie reklamácie. Rozhodujúci dátum na plynutie lehoty reklamácie je dátum prijatia reklamovaného tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa obchodníkom. Obchodník vydá spotrebiteľovi písomný doklad o uplatnení reklamácie bezodkladne, najneskôr však s vyjadrením o výsledku reklamačného konania. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby zavinené spotrebiteľom v dôsledku používania v rozpore s návodom na použitie a ani na škody spôsobené vyššou mocou.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na obchodníka so žiadosťou o nápravu (e-mailom na eshop-sk@globo-lighting.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že obchodník porušil jeho práva. Ak obchodník odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm 

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a obchodníkom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Práva spotrebiteľa pri uplatňovaní reklamácie:

  1. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
  2. spotrebiteľa môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým obchodníkovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
  3. obchodník môže namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú vec, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti,
  4. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma spotrebiteľ v prípade, ak síce ide o odstrániteľné vady, avšak spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
  5. ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

IX. Ochrana duševného vlastníctva

Všetky materiály a texty publikované na internetovej stránke eshop.globo-lighting.sk sú chránené autorským zákonom a sú majetkom GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o.

Všetky časti internetovej stránky eshop.globo-lighting.sk (obrázky, zobrazenia produktov alebo ďalšie dokumenty produktov, popis nákupu, manuály a rozdelenie kategórií, produktov, súvisiacich produktov a parametrov, články, texty) nemôžu byť skopírované elektronickou alebo mechanickou cestou a zverejnené verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.

 

X. Záverečné ustanovenia

Vzťahy medzi konečným spotrebiteľom a obchodníkom, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zák. 108/2024 Z.z. o ohrane spotrebiteľa ako aj súvisiacimi predpismi.Obchodník upozorňuje, že informácie uvedené na stránke eshop.globo-lighting.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Tieto OP nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.07.2024